logo stemerdink
sales@stemerdink-supplies.nl

Disclaimer

LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN 

gedeponeerd bij de  Kamer van koophandel te ’s-Gravenhage onder nummer 27166669

artikel 1 Toepasselijkheid 

 Deze levering- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen, bemiddelingen, adviezen en diensten van Coöperatieve Handelsvereniging Stemerdink u.a., Duquesnoy Advies, Helpdesk Afterprint en de internet site’s  www.kreatiefinbinden.nl, www.stemerdink-supplies.nl, www.bestinoffice.eu, www.echtvals.eu, www.thepremiumshop.eu  en of gelieerde bedrijven en activiteiten.

artikel 2 Algemene bepalingen 

 a. Onder de koper wordt verstaan degene die de order c.q opdracht heeft verstrekt zowel mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax, modem, e-mail, internetsite of op enige andere wijze. Onder verkoper wordt verstaan degene die hem aanvaard heeft.
b. Aankoopvoorwaardens van de koper kunnen nimmer de essentie van deze leveringvoorwaarden overtreffen, afwijkingen op leveringeisen en betalingstermijn dienen vooraf te worden opgegeven ter acceptatie.
c. Alle leveringen worden geacht te zijn geschiedt ter plaatse waar de verkoper is gevestigd.
d. Alle betalingen dienen aldaar te geschieden. 

artikel 3 Offertes, prijslijsten e.d. 

a.  Mondelinge, schriftelijke en of e-mail prijsopgave’s  in enigerlei vorm zijn altijd geheel vrijblijvend en exclusief BTW. Offertes hebben een geldigheidsduur van 10 dagen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
b. Indien kosten van grondstoffen, valuta, belastingen, invoerrechten, transport, lonen, etc. tussen het tijdstip van de order en de levering stijgen heeft verkoper het recht deze door te berekenen.
c.  Bij aanvragen voor technische bijstand, onderhoud, reparatie en of inspectie aan apparatuur en installaties, worden altijd voorrijkosten, arbeidsloon en eventuele kosten voor transport en bruikleenmachine berekend.

artikel 4 Leveringscondities 

a. Leveringen binnen Nederland met een netto factuurwaarde van minimaal € 500,-- geschieden franco huis. Op Leveringen met een mindere factuurwaarde worden vracht- en administratie kosten in rekening gebracht. Indien toeleveranciers van verkoper kosten in rekening brengen voor orderbehandeling, verpakking, transport, of dergelijke, kunnen deze door verkoper aan koper worden doorberekend.
b. Op leveringen van uit de webshops worden altijd de verpakking- en transportkosten berekend ongeacht het factuur bedrag.
c. Bij afgetelde en/of gewogen producten is een meer/minder aantal van 5% toegestaan.
d. Goederen reizen voor risico van de koper.
e. Verkoper heeft het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen of onder rembours te leveren. Rembourskosten voor opdrachten onder  € 1.500,-- worden doorberekend.
f. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd zal de koper nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichtingen ten aanzien van de overeenkomst.
g. Intakelen, speciaal transport, het ter plaatste installeren, etc., komen voor het risico en kosten van de koper. 

artikel 5  In bedrijfstelling 

Het installeren van apparatuur geschied door de koper. Op diens verzoek kan de verkoper een technicus ter assistentie beschikbaar stellen voor het in bedrijfstellen van de apparatuur, waarvan de kosten voor rekening van de koper zijn. 

artikel 6 Aansprakelijkheid 

a. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door verkoper geleverde materialen, apparatuur, adviezen, bemiddeling, diensten e.d. 
b. Koper vrijwaart verkoper voor aanspraak derden. 

artikel 7 Betalingsvoorwaarden 

a. Indien niet anders is overeen gekomen is de betaling van de geleverde goederen à contant. 
b. Betalingen van facturen dienen binnen 10 dagen na factuurdatum te zijn geschied zonder enige aftrek van enige korting. 
c. Op het netto factuurbedrag wordt 2% kredietbeperking berekend, deze mag van de betaling afgetrokken worden excl. BTW, indien de betaling plaats vindt voor de vervaldatum. 
d. Indien de betaling  niet heeft plaats gevonden binnen 30 dagen na de factuurdatum wordt rekening-courant rente in rekening gebracht, welke 1,5% per maand bedraagt, alsmede  €  6,00 aan administratiekosten. 
e. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, met betrekking tot het invorderen van het door de koper verschuldigde en niet tijdig betaalbaar is gemaakt, zijn voor rekening van de koper. Zij worden op minimaal 20% van het betreffende bedrag gefixeerd en zullen ten minste € 350,-- bedragen.

artikel 8 Eigendomsvoorbehoud  

a. Alle geleverde goederen en diensten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige koopsom is betaald. Voor de betaling is de koper derhalve niet bevoegd de goederen en of diensten aan derden te verpanden, verhuren, of in eigendom al dan niet fiduciair, over te dragen. 
b. In geval van niet tijdige betaling kunnen goederen en of diensten terstond en zonder rechterlijke tussenkomst door verkoper worden opgeëist en terug gehaald; koper machtigt  verkoper reeds nu deze goederen dat te doen terug nemen en daartoe de plaats van de opslag te doen betreden.
c.  Het terug nemen van goederen ontslaat de koper niet van de verdere betalingsverplichtingen. Terug genomen goederen kunnen op  dezelfde wijze gecrediteerd als genoemd onder retourzendingen en/ of ontbinding van de overeenkomst.

artikel 9 Bedrukte en vervaardigde materialen 

a. koper vrijwaard verkoper van eventuele claims en juridische gevolgen betreffende het laten uitvoeren van ideeën, ontwerpen en vormgeving, logo’s, naamsvermeldingen en/of het gebruik van rechten behorende aan derden partijen al dan niet met toestemming door hem verkregen. 
 b. door verkoper of in diens opdracht vervaardigde clichés, films, platen, werktekeningen, e.d. blijven eigendom van verkoper, ook wanneer de koper ter zake een bedrag in rekening is gebracht.
c. Door de koper goedgekeurde proefdrukken, tekstproeven en of werktekeningen zowel schriftelijk, mondeling of per e-mail of op andere wijze, zijn voor de uiteindelijke (druk)uitvoering bepalend.
d. de verkoper heeft het recht bij het bedrukken en/of  het vervaardigde of samen te stellen van materialen en producties een 10% meer/minder productie te leveren en deze door te  berekenen aan koper. 

artikel 10 Reclames 

a. Reclame dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld, na die datum hebben reclames geen recht op erkenning. 
b. Reclames gemeld via e-mail of andere vormen van elektronische  berichten hebben geen recht op erkenning.
c. Er worden geen reclames erkend op reeds verwerkte producten. 
d. Verborgen gebreken op apparatuur voor zover uitgezonderd, als hiervoor de garantiebepalingen gelden van de fabrikant en of importeur. 
e. Goederen waarover gereclameerd wordt, dienen ter beschikking van de verkoper te blijven. 
f. Reclames kunnen nimmer het recht geven op schadevergoeding of het opschorten van de overige verplichtingen. 

artikel 11 retourzendingen  

a. Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden geweigerd en de kosten van het terugzenden zijn voor rekening van de koper. 
b. Retourzendingen als gevolg van foutieve bestelling van de koper, worden na aanvaarding gecrediteerd onder inhouding van 15% voor gemaakte kosten met een minimum van € 50,00 per geval. 
c. Retour nemen van speciaal voor koper bestelde producten is alleen mogelijk indien de fabrikant en of onze toeleverancier deze producten ook retour neemt, kosten en creditering op basis van nacalculatie maar bedragen minimaal 25% van de koopsom met een minimum van € 100,-- per geval ex. kosten. 
d. Eventuele retourzendingen dienen vooraf aangemeld te worden en na akkoordverklaring van verkopen, franco en met een kopie van de betreffende factuur aan ons magazijn te worden gestuurd. 
e. Bij terug gehaalde goederen in verband het niet nakomen van de betaling verplichting door koper en/of huurder bepaald de verkoper al of niet met zijn toeleverancier, de rest waarde van het  teruggehaalde product  onder aftrek  van transportkosten, taxatiekosten, opslag en verlies aan winstderving. Eventuele creditering komt ten laste van de openstaande vorderingen van de in artikel 1 genoemde bedrijven, ook als deze vordering niet op het onderhavige product slaat. 

artikel 12 Ontbinding 

a. Indien de koper niet behoorlijk of niet tijdig een (of meer) van zijn uit een overeenkomst met verkoper gesloten voortvloeiende verplichting(en), niet nakomt, alsmede  in geval van faillissement, surséance van betaling, stilligging en liquidatie van het bedrijf van de koper, is  verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst op schorten  of te ontbinden, zulks naar keuzen de verkoper. 
b. Ontbinding of opschorting laten onverkort de overige rechten van de verkoper in het bijzonder om van de koper een vergoeding van de schade te vorderen die verkoper als gevolg van een voortijdige beëdiging der overeenkomst lijdt.

artikel 13 Geschillen  

Alle overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing worden, ook in geval van leveringen buiten Nederland en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor de partijen, beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen uit een overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van onze vestiging, tenzij wij de voorkeur mochten geven aan de bevoegde rechter ter plaatse van de koper.